Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden 

Bij het akkoord gaan met onze offerte, gaat u automatisch ook akkoord met de onderstaande algemene voorwaarden van Du Pain Montagediensten.

Onze projecten worden vooraf met de meeste zorgvuldigheid geïnspecteerd en gefotografeerd. Deze inspecties vormen de basis voor onze offerte. Niettemin kan het voorkomen dat zich tijdens de uitvoering een situatie voordoet die bij de inspectie niet is geconstateerd en derhalve niet in onze offerte is verwerkt. Indien hierdoor aanvullende werkzaamheden nodig zijn, of bepaalde activiteiten kunnen vervallen, dan zal dit vooraf met u besproken worden. Wanneer de aanpassingen hiertoe aanleiding geven houden wij ons het recht voor om meer- of minderwerk te verrekenen.

Projecten worden door ons met de meeste zorgvuldigheid ingemeten. Niettemin kan het voorkomen dat wij een meet- en/of rekenfout maken. Wij houden ons het recht voor om meer- of minderwerk te verrekenen indien achteraf blijkt dat de werkelijke hoeveelheid afwijkt van de door ons vermelde hoeveelheden. Zodra zo’n situatie zich voordoet zullen wij dit direct kenbaar maken aan de opdrachtgever.

Werkzaamheden die niet nadrukkelijk in de offerte staan, worden ook niet door ons uitgevoerd. Wilt u toch dat deze werkzaamheden uitgevoerd worden dan geeft u ons schriftelijk toestemming het meerwerk uit te voeren en in rekening te brengen conform de daarvoor overeengekomen prijs.

Tegelwerk wordt standaard uitgevoerd en berekend in de offerte, wilt u steensverband of anderszins getegeld hebben dan berekenen we hiervoor een meerprijs afhankelijk van de hoeveelheid en de soort werkzaamheden.

Werkzaamheden, die geheel of gedeeltelijk door derden zijn uitgevoerd vallen niet onder onze verantwoordelijkheid en kunnen ook niet bij ons verhaald worden, ook niet wanneer onze werkzaamheden daardoor schade ondervinden.

Onze adviezen worden voortdurend getoetst aan het Bouwbesluit en voldoen hier in principe aan. Het kan echter voorkomen dat wij geen invloed op de aangetroffen situatie kunnen uitoefenen, zodat op onderdelen niet volledig aan het Bouwbesluit wordt voldaan. Wij kunnen voor deze gevallen nimmer verantwoordelijk worden gesteld en zijn genoodzaakt elke aansprakelijkheidstelling op dit gebied, nu en in de toekomst af te wijzen.

Bouwkundige aanpassingen dienen door uw constructeur te zijn berekend en goedgekeurd en met ons zijn besproken, alvorens wij hier uitvoering aan kunnen geven.

Indien van toepassing: dient de aannemer ter dekking van alle mogelijke schade een Construction All Risk (CAR) verzekering af te sluiten, deze verzekering dient mede dekking te geven aan ons als onderaannemer en dient voor de duur van de werkzaamheden te zijn.

De opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor het vrijmaken van de plaats waar het werk uitgevoerd dient te worden. Wanneer dit niet het geval is wordt er een uurtarief van € 35,- in rekening gebracht voor het transport van de goederen. Mocht het nodig zijn dat hiervoor apparatuur, of gereedschap gehuurd moet worden, of een afval container geplaatst moet worden dan is de opdrachtgever hier aansprakelijk voor. Dat kan b.v. in Amsterdam betekenen dat er een vergunning aangevraagd dient te worden en precario betaald moet worden alvorens de container geplaatst kan worden. Containers zijn wel door ons opgenomen in voorziene omstandigheden en staan dan ook op de offerte.

Wij dienen “indien mogelijk” toegang te krijgen tot schaft- en toilet voorzieningen.

Betalingstermijnen:
1e termijn: bij ondertekende opdrachtbevestiging dient 50% van de offertesom voor aanvang van het werk voldaan te worden.
2e termijn: 30% van de offertesom dient voldaan te worden wanneer 50% van het werk gereed is.
3e termijn: 20% dient bij oplevering van het werk voldaan te worden.

Wij gaan er vanuit dat de werkzaamheden ononderbroken kunnen worden uitgevoerd. Mocht buiten onze schuld het werk komen stil te liggen worden de verloren dagen in rekening gebracht bij de opdrachtgever die de schade eventueel bij derde moet zien te verhalen.

Onze normale werktijden zijn van 7:00 tot 16:00 of van 8:00 tot 17:00, alle hier buitenvallende uren zijn overuren, hiervoor kunnen wij een extra toeslag vragen. Op gewone werkdagen is dat een toeslag van 28% per uur, in het weekend is dat een toeslag van 47% per uur en op feestdagen is dat een toeslag van 84% per uur.

Garantie afhankelijk van de werkzaamheden en in overleg met de opdrachtgever. Bij een eventuele aanspraak op verzekerde garantie dient er altijd aan de voorwaarden van goed onderhoud voldaan te zijn. Op door ons geplaatste apparaten geldt de normale fabrieksgarantie, op de aansluiting van deze apparaten geven wij standaard drie jaar garantie.

3 reacties op Algemene voorwaarden

  1. Agnes schreef:

    This is actually helpful, thanks.

  2. Thanks for the excellent guide

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.